Celkem 0 položek
0 Kč

Obchodní podmínky

Prodávající

AZ-profi
Drahomír Filípek
Vinohradská 76
618 00, Brno
IČ 614 23 050
DIČ CZ711115378

Závaznost objednávek

 • Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU), je považována za závaznou.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 • Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze prodávající po dohodě s kupujícím.

Objednávka

 • Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 20% z ceny vraceného zboží + náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, byť nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv.

Dodací a platební podmínky

 • Zboží je zasíláno prostřednictvím GEIS na dobírku - doručení do 24 hodin po vyskladnění.
 • Dodací lhůta začíná od předání zboží přepravci.
 • Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.
 • Kupující má možnost výběru osobního odběru u prodávajícího na adrese prodávajícího.
 • Při potvrzení objednávky bude kupující informován, kdy je možné zboží vyzvednout.
Hodnota nákupu do 2.000,- Kč vč. DPH poplatek za doručení 100,- Kč bez DPH
Hodnota nákupu nad 2.000,- Kč vč. DPH ZDARMA

Cena dobírky do české republiky je 20 Kč bez DPH

Přepravní podmínky pro Slovensko.

Platba do Slovenské republiky zálohovou fakturou, na účet uvedený na zálohové faktuře. Zálohová faktura bude zaslána e-mailem. Vyučtovací faktura bude součástí objednané zásilky zboží.

Cena dopravného u zásilky do Slovenské republiky je přepočtena kurzem 25,50 Kč/1 EUR a je oznámena v měně česká koruna 200,00 Kč bez DPH (7,843 EUR). Platba proběhne v měně EUR. 

Cena dobírky do Slovenské republiky je  přepočtena kurzem 25,50 Kč/1 EUR a je oznámena v měně česká koruna 50,00 Kč bez DPH (1,96 EUR). Platba proběhne v měně EUR.  

Zásilky do 79,00 EUR doprava 7,843 EUR
Zásilky nad 79,00 EUR doprava zdarma

Expedice zboží

 • Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 5-7 dnů od odeslání Vaší objednávky o skutečném datu objednávky budete vždy informováni e-mailem, který bude automaticky odeslán na vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při procesu objednávání zboží, případně telefonicky.
 • Pokud zboží nebude možné v termínu do 3 dnů doručit, budeme vás s předstihem informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající bude dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu az-profi.cz a které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.
 • Do každé zásilky dodá vedle objednaného zboží také daňový doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky a záruční list s uvedenými záručními podmínkami.
 • Prodávající bude informovat kupujícího elektronickou poštou, popřípadě telefonicky o přijetí objednávky, její expedici a případné přijaté platbě za zboží.
 • V případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu az-profi.cz bude prodávající o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • Prodávající bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, ceny za dopravu příp. balné a vypočtenou hodnotu DPH.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na adresu prodávajícího, v původním obalu, kompletní a nepoškozené.
 • Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení - odstoupení od kupní smlouvy.

Jiná ustanovení

 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.
 • Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
 • Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
 • Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
 • Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
 • Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 4.7. 2008 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.